Bojo-no-Tsuki

Yamanohikari / Yama-no-Hikari × Yamabiko