Hi-no-Maru

Variation of Nikkonohoshi / Nikko-no-Hoshi