Iwaiboshi

Kobainokagayaki / Kobai-no-Kagayaki × Sachinokotobuki / Sachi-no-Kotobuki