Kagetsu

Kyokkonishiki × Murakumonotsuki / Murakumo-no-Tsuki