Kobai

Sankonotsuki / Sanko-no-Tsuki × Yatanokagami / Yata-no-Kagami