Senbazuru

(Chojuho × kaho) × (Chojuho × Yamanohikari / Yama-no-Hikari)